Find a Grave

Donate | Donate Car | Burial Registration | Pre-Purchase Burial Plot

Totals

Total Graves: 3370

Total Adults Buried: 2744

Total Children Buried: 626

Totals for Sep 2023

Total Adults Buried This Month: 23

Total Children Buried This Month: 5

For the exact location of the grave, please click on the deceased’s name.

When searching by date, you must type in the exact date in the form of m/d/yyyy.

Search:
Sort by:
Total Records Found: 3370, showing 30 per page
Name of DeceasedDate of DeathBurial Date
Abdul Karim Kabba May 15, 2023 June 3, 2023
Marwan Khalil krochan May 11, 2023 June 2, 2023
Kareem Hamad May 30, 2023 May 31, 2023
Aaliyah Adde May 30, 2023 May 30, 2023
Sheikh Qamar Hussain May 28, 2023 May 29, 2023
Shamim Begum May 26, 2023 May 27, 2023
Najate Benryane May 25, 2023 May 26, 2023
Kishwar S.Rauf May 23, 2023 May 26, 2023
Begum Sajeda Chowdhury May 24, 2023 May 26, 2023
Hussein Alhabeeb May 24, 2023 May 26, 2023
Fahad Nooryar May 25, 2023 May 26, 2023
Ali Jihad langston May 24, 2023 May 26, 2023
Hazoor Gilani May 24, 2023 May 25, 2023
Mir Abdul Sayed Sadat May 23, 2023 May 25, 2023
Jomshed Ali May 23, 2023 May 24, 2023
Hadia Jannath Kalam May 22, 2023 May 23, 2023
Farida Talitti May 20, 2023 May 22, 2023
Mansour Mohamed Negash May 21, 2023 May 22, 2023
Nazma Chowdhury May 20, 2023 May 21, 2023
Mohammad Fayyaz Khan May 20, 2023 May 21, 2023
Labiba Alkateb May 20, 2023 May 20, 2023
Monzur Hussain Khan May 19, 2023 May 20, 2023
Amany Mohammed ElBanna May 17, 2023 May 18, 2023
Fetus May 17, 2023 May 18, 2023
Abdelrasoul Dafaalla May 15, 2023 May 17, 2023
Fatima Mouhassine May 14, 2023 May 16, 2023
Mouncef Hinani May 14, 2023 May 16, 2023
Sulaiman Akram Shinwar May 15, 2023 May 16, 2023
Nasreen Gul May 13, 2023 May 14, 2023
Gowhar Malekzay May 13, 2023 May 14, 2023
5